Nalazite se u > Propisi i zakoni
Propisi i zakoni
 
 
     -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN br.: 20/17, 39/19, 125/19)
      - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN br.: 94/18)
      - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (NN br.: 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
      - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (NN br.: 130/17, 39/19)
  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br.: 5/10)
     - Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
      - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti
        u slučaju požara (NN br. 87/15)